Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen de leerling en Theo Prijs Rijopleidingen.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 Uitvoering

1. De overeenkomst tussen Theo Prijs Rijopleiding en de leerling is een overeenkomst van opdracht.

2. Theo Prijs Rijopleidingen verzorgt de rijlessen en vraagt de praktijkexamens aan.

3. De leerling heeft de mogelijkheid om een lespakket af te nemen. Op de offerte staat vermeldt hoeveel lessen in een dergelijk pakket zitten. Tenzij anders aangegeven maken de theorielessen en theorie-examen geen deel uit van het pakket. Op de offerte staat vermeld of tussentijdse toetsen, het praktijkexamen en een eventueel herexamen deel uitmaken van het lespakket.

4. Theo Prijs Rijopleiding verricht haar werkzaamheden met de zorgvuldigheid die van een goed opdrachtgever mag worden verwacht. De aangenomen werkzaamheden door Theo Prijs Rijopleidingen leiden tot een inspanningsverbintenis en nooit tot een resultaatverbintenis. Theo Prijs Rijopleidingen geeft dan ook geen garantie of de leerling voor de tussentijdse toets of het rijexamen zal slagen.

5. Van de leerling wordt verwacht dat hij nuchter aan de rijles begint.

6. Het afzeggen van een rijles kan tot 24 uur voor de les. Bij het niet houden aan deze afzegtermijn is de leerling de lesprijs aan Theo Prijs Rijopleidingen verschuldigd.

Artikel 3 Betaling

1. De rijlessen dienen per omgaande via de bank betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

2. Het afgenomen lespakket dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden betaald. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

3. Verzuim treedt automatisch in na het verstrijken van de factuurdatum. De factuurdatum is op te vatten als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist.

 Artikel 4 Opschorting en beëindiging

1. Indien naar de mening van Theo Prijs Rijopleidingen de leerling onder invloed is van een stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, is hij gerechtigd om de les niet door te laten gaan. De leerling blijft gehouden om de rijles te betalen.

2. Theo Prijs Rijopleiding mag de rijles of de overeenkomst beëindigen dan wel ontbinden, indien zich situaties voor doen waardoor van een goede samenwerking en een wederzijds vertrouwen geen sprake meer kan zijn. Dit is onder meer het geval als de leerling zich niet houdt aan de instructies van Theo Prijs Rijopleidingen.

3. Theo Prijs Rijopleiding mag, indien de leerling in gebreke is gebleven bij het voldoen van de factuur, haar werkzaamheden opschorten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Theo Prijs Rijopleidingen heeft voor zelf en haar leerling een WA-verzekering afgesloten.

2. Theo Prijs Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het niet opvolgen van de instructies door Theo Prijs Rijopleidingen.

3. De aansprakelijkheid van Theo Prijs Rijopleidingen is beperkt tot het bedrag wat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

4. Indien Theo Prijs Rijopleiding tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

5. Bij het afnemen van een lespakket is de leerling gehouden het bedrag te voldoen. Persoonlijke omstandigheden aan de kant van de leerling zijn voor rekening en risico van de leerling. Mocht zich dit voor doen, dan wordt geprobeerd om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Aan deze inspanningen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegdheid

1. Op alle overeenkomsten en opdrachten tussen Theo Prijs Rijopleidingen en de leerling is het Nederlands recht van toepassing.

2. Uitsluitend de Rechtbank Groningen is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit opdrachten en overeenkomsten tussen Theo Prijs Rijopleidingen en de leerling.

Contact

Theo Prijs
Piet Heinstraat 13
9934 HJ Delfzijl
0612571525
0596-630955
theoprijsrijopleidingen@gmail.com